Pre objednanie výbavičky nám píšte na email objednavka@teorya.sk , alebo v správe na Instagrame, Facebooku

Vrátenie tovaru alebo výmena

 Na tovar, vyrobený na zákazku ( na mieru podľa požiadaviek zákazníka ) sa vzťahujú zvláštne  ujednania 
Na základe osobitých požiadaviek zákazníka je zákazka vyrobená, preto nie je možné zákazku vrátiť s uplatnením zákonnej lehoty 14 dní od dodania.
Vrátiť tovar v zákonnej 14 dňovej lehote je možné v prípade, že si zákazník zakúpi tovar, ktorý bol ponúknutý do predaja ako tovar k okamžitému zakúpeniu.
V taktom prípade sa postupuje odoslaním tovaru naspäť na adresu obchodníka, spolu s vyplneným formulárom.

 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 PREDÁVAJÚCI:

 (meno a priezvisko / názov)
IČ:
DIČ:
so sídlom:
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu ......, oddiel…., vložka č.…..                

kontaktné údaje:

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
emailová adresa spotrebiteľa ..............

 Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*
..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ..............

 V.............. dňa ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite.