Na tovar, vyrobený na zákazku ( na mieru podľa požiadaviek zákazníka ) sa vzťahujú zvláštne ujednania
Na základe osobitých požiadaviek zákazníka je zákazka vyrobená, preto nie je možné zákazku vrátiť s uplatnením zákonnej lehoty 14 dní od dodania.
Vrátiť tovar v zákonnej 14 dňovej lehote je možné v prípade, že si zákazník zakúpi tovar, ktorý bol ponúknutý do predaja ako tovar k okamžitému zakúpeniu.
V taktom prípade sa postupuje odoslaním tovaru naspäť na adresu obchodníka, spolu s vyplneným formulárom.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:

(meno a priezvisko / názov)
IČ:
DIČ:
so sídlom:
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu ......, oddiel…., vložka č.…..

kontaktné údaje:KUPUJÚCI:Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
emailová adresa spotrebiteľa ..............

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*
..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

V.............. dňa ..............* Nehodiace sa prečiarknite.